ADDRESS

본사|47259 부산시 부산진구

백양대로 227  604호

Email  info @ jeios.com

Tel  +82-51-995-9095 / 1664-9543

FAX  +82-51-995-9096

2호선(개금 / 동의대)

129-1, 138-1, 160, 167, 169, 169-1

한국신발관 (05-148, 05-103)

ADDRESS

기술연구소 |13494 경기도성남시 분당구

대왕판교로 660 A-1101호 (삼평동, 유스페이스1)

Tel  +82-31-605-9095

FAX  +82-31-605-9096

  • 페이스 북 - 흰색 원
  • 유튜브 - 흰색 원
  • 인스 타 그램 - 흰색 원

제이어스(주)   본사 | 47259 부산시 부산진구 백양대로 227  604호        Email : info@jeios.com        Tel : 051-995-9095
기술연구소 |13494 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 A-1101호 (삼평동, 유스페이스1)        Tel : 031-605-9095
대표 : 전진홍        사업자등록번호 : 144-81-32908
Copyright 2018 JEIOS Co.,Ltd. All Rights Reserved.

​소비자 상담실

1644-9543